สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ของ ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สำหรับกลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน วงเงินกู้ รายละ 50,000 บาท

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

  • มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก
  • เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพ
  • ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทำกิน หรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น

วงเงินกู้

  • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

  • เดือนที่ 1 – 3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี
  • เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

การชำระคืน

  • ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

หลักประกัน

  • ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท
  • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
  • ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา โทร. 02 – 555 – 0555